De beweegbare zwembadvloer van EWAC Medical is de eerste binnen Europa waarmee succesvol een kleurtest is uitgevoerd. Deze kleurtest wordt voorgeschreven voor alle nieuw te realiseren zwembaden in Nederland, volgens de norm NEN-EN 15288-2:2008.

Wat is een kleurtest?

De kleurtest staat omschreven in annex A van de NEN-EN 15288-2:2008. Middels een kleurtest kan worden aangetoond of er in een zwembad sprake is van zogenaamde ‘dode hoeken’. Een dode hoek in een zwembad ontstaat als het water op een bepaalde plek in het zwembad onvoldoende wordt gerecirculeerd. In de meeste gevallen is dit een gevolg van de configuratie het zwembad en de waterbehandelingsinstallatie. Het stilstaande water in een dode hoek wordt onvoldoende ververst, waardoor het water plaatselijk niet aan de hygiënevoorschriften zou kunnen voldoen.

Wat zijn de risico’s als het zwembad niet door de kleurtest heen komt?

Indien het zwembad niet door de kleurtest heen komt, betekent dit dat de recirculatie van het zwemwater niet voldoet aan de norm. Dit heeft tot gevolg dat er bij hygiëne gerelateerde incidenten de juridische positie van de beheerder wordt verzwakt. Deze is immers verantwoordelijk voor de hygiëne en veiligheid, waarbij als norm onder andere de NEN-EN 15288:2008 wordt gehanteerd. Als de recirculatie van het zwemwater niet aan de norm voldoet bestaat het risico van gezondheidsklachten wegens de aanwezigheid van infectiebronnen in het water of door overchlorering.

Dient de kleurtest ook te worden uitgevoerd als er een beweegbare zwembadvloer in het zwembad ligt?

De wet en de norm maken geen onderscheid tussen een zwembad met of zonder beweegbare zwembadvloer. Bij een installatie met een beweegbare zwembadvloer dient de kleurtest derhalve op dezelfde wijze te worden uitgevoerd en beoordeeld. In veel gevallen vormt de beweegbare zwembadvloer echter een belangrijk obstakel om een kleurtest met succes af te ronden. Hierbij speelt de waterdoorlaatbaarheid van de beweegbare zwembadvloer een cruciale rol.

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid in een zwembad?

De primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid in een zwembad ligt bij de beheerder. Indien zich in een zwembad een incident voordoet met juridische gevolgen zal de beheerder zich bij de rechter moeten verantwoorden.

Is er ontheffing mogelijk?

De beheerder van het zwembad kan niet worden ontslagen van zijn verplichting om te voldoen aan de wetten en normen die gelden voor veiligheid en hygiëne.

Dienen alle bestaande zwembaden te worden aangepast aan de norm?

Indien een bestaand bad niet voldoet aan de nieuwste norm, ligt het risico bij de beheerder van het zwembad. Dit houdt in dat de beheerder, in het geval van een incident met juridische gevolgen, zich zal moeten verantwoorden over het feit dat het zwembad niet aan de laatste norm voldoet.

Wat als er een renovatie wordt uitgevoerd aan het zwembad?

Indien er een renovatie wordt uitgevoerd aan een zwembad, wordt alleen dat gedeelte dat onder de renovatie valt, getoetst aan de laatst geldende norm. Dit betekent dat als bijvoorbeeld de filterinstallatie wordt aangepakt, automatisch een kleurtest dient te volgen voor de ingebruikname van het bad.

Dienen alle nieuwe zwembaden te voldoen aan de norm?

Alle nieuw te bouwen/gebouwde zwembaden dienen te voldoen aan de laatste norm. Bij de ingebruikname van het zwembad dient volgens de norm een kleurtest te worden uitgevoerd. Bovendien dienen alle nieuw te bouwen zwembaden te worden aangemeld bij de provincie, waarbij een toetsing plaatsvindt van het technisch ontwerp. De norm geeft bovendien aan dat de kleurtest iedere 5 jaar herhaald dient te worden.

Wat is de inhoud van de norm?

De nieuwe NEN-EN 15288 bestaat uit twee delen:
NEN-EN 15288-1:2008 Zwembaden: Veiligheidseisen voor ontwerp
NEN-EN 15288-2:2008 Zwembaden: Veiligheidseisen voor gebruik

In de norm worden nadere veiligheidseisen vastgesteld die gelden voor het ontwerp van zwembaden, alsmede voor het dagelijkse gebruik. Zo worden regels gesteld aan de afmetingen van de ruimte rondom het zwembad en de verlichting. In de veiligheidseisen voor gebruik wordt een methode beschreven om vast te stellen of de watercirculatie in het bad in orde is. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde kleurtest.

Wat is het juridisch effect van de norm?

De norm is in Europees verband opgesteld en wordt door de aangesloten landen (waaronder Nederland) integraal overgenomen. Eventuele conflicterende regelgeving binnen de deelnemende landen moet worden ingetrokken. Het stellen van additionele en/of strengere regels binnen de deelnemende landen is wel toegestaan. De norm is als zodanig geen wet. Er bestaat echter een grote kans dat de inhoud van de norm in de toekomst door de overheid in de wet zal worden overgenomen. De norm dient op dit moment te worden beschouwd als een vaststelling van de stand der techniek. Indien zich een incident voordoet in een zwembad dat leidt tot een juridisch conflict, zal de rechter zijn uitspraak onder andere baseren op hetgeen in de norm als stand der techniek is omschreven. Hoewel de norm dus geen wettelijke status heeft, heeft deze wel degelijk effecten die uiteindelijk worden vastgelegd in jurisprudentie.

Wat is het belang van de invoering van de norm 15288?

Deze norm levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in zwembaden, waardoor ongelukken en gezondheidsklachten naar aanleiding van een bezoek aan of werken in het zwembad kunnen worden voorkomen.

Wat is het nut van een beweegbare zwembadvloer in een zwembad?

Met een beweegbare zwembadvloer in een zwembad wordt een bad geschikt gemaakt voor verschillende doelgroepen. Hierbij kunt u denken aan moeder en kind zwemmen, zwemonderwijs voor de kinderen, aquajogging en aquarobics. Ook kan met een beweegbare zwembadvloer voor therapiedoeleinden de waterdiepte worden afgestemd op de patiënt.
Zijn er fabrikanten van beweegbare zwembadvloeren waarbij is vastgesteld dat de kleurtest met succes kan worden doorstaan?

Tot op heden is er in Europa slechts één type beweegbare zwembadvloer bekend die aan de norm voldoet. Dat zijn de beweegbare zwembadvloeren van EWAC Medical.

Zijn er alternatieven om het kwaliteitsprobleem van het zwemwater op te lossen? Bijvoorbeeld door het monteren van dubbele uitstroomroosters in het bad of inspuiting uit de wanden?

Of het monteren van dubbele uitstroomroosters of inspuiting uit de zijwanden als alternatief acceptabel is, hangt af van de resultaten van de kleurtest waarbij voldoende verkleuring in de meest gebruikelijke stand van de beweegbare zwembadvloer moet worden aangetoond. Bij het gebruik van zij-inlaten dient ook te worden aangetoond dat het water onder de beweegbare zwembadvloer voldoende evenredig verkleurt. Dit is tot op heden niet aangetoond.

    Product Videos

    Selecteer een categorie